Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Poskytování multidisciplinární péče týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava


Dne 1. ledna 2021 vznikl ve Fakultní nemocnici Ostrava multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava (dále jen MTDZ-P) poskytuje dětem ve věku 0-18 let žijícím v obci s rozšířenou působností Ostrava, komplexní zdravotní služby (péči pedopsychiatra, klinického psychologa, rodinného terapeuta a týmu zdravotních sester), dále sociální a pedagogické služby v oblasti duševního zdraví. Poskytuje také psychosociální a vzdělávací služby pro děti, mládež a jejich rodiny. Spolupracujícím organizacím poskytuje metodickou podporu v oblasti pedagogické, sociální a zdravotní.

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava je pilotním programem Ministerstva zdravotnictví České republiky realizovaným v rámci plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

SLUŽBY MTDZ-P JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.

 

Sídlo Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava:

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWR0cHJvZGV0aUBmbm8uY3o%3D
tel. číslo: 704 682 529


Multidisciplinární tým působí v těchto prostorech:

- budova polikliniky, 4. patro, ambulance dětské psychiatrie a psychologie (sídlo zdravotní části týmu),

- budova malého internátu, 2. patro, dveře číslo 308, 309, 310 (sídlo sociální a pedagogické části týmu, rodinné terapeutky),

- budova denního stacionáře, pavilon Y (centrum volnočasových aktivit).

 

multidisp

Od 24.5.2021 bude hlavní vstup do budovy malého internátu uzavřen a bude pro vstup využíván pouze vchod ze zadní strany budovy, a to po dobu cca 4 měsíců.

 

Poslání:

Hlavním posláním MTDZ-P je zajistit pro děti a adolescenty s duševním onemocněním nebo ohrožené jeho vznikem a jejich rodinám multidisciplinární, komplexní a včasnou podporu po nezbytně nutnou dobu tak, aby byly mobilizovány zdroje klienta/pacienta v jeho přirozeném prostředí a nebyla nutná ústavní péče či hospitalizace.

 

Cílová skupina:

Děti a adolescenti s psychosociálními potřebami ve věku 0-18 let a jejich rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a péči o dítě/adolescenta).

 

Cíle:

  • předcházení rozvoji duševního onemocnění u dětí a adolescentů,
  • včasná a komplexní léčba psychických potíží,
  • podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním a podpora jejich reintegrace v průběhu léčby či po jejím ukončení,
  • zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním nebo ohrožených vznikem duševního onemocnění.

 

Jak pracuje multidisciplinární tým:

MTDZ-P realizuje svou činnost za využití multidisciplinární spolupráce interních pracovníků týmu a externích služeb/subjektů tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál znalostí, zkušeností a intervencí ve prospěch dítěte/adolescenta, jeho rodiny a širšího sociálního prostředí. Prospěchem je myšlena maximální možná podpora dítěte/adolescenta v individuálním procesu sociálního začlenění a naplňování jeho potřeb, v předcházení vzniku a rozvoje duševního onemocnění a v podpoře zotavení dětí a adolescentů s již diagnostikovaným duševním onemocněním, v souladu s posláním zdravotních a sociálních služeb.

 

První kontakt:

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 704 682 529.
Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na MTDZ-P obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb MTDZ-P. Na telefonním kontaktu jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 h.

Dále nás můžete kontaktovat i na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@TURUcHJvZGV0aUBmbm8uY3o%3D .

 

Služby poskytované MTDZ-P:

Denní služby (ambulantní péče)
Ambulantní péče probíhá částečně skupinově (v rámci rozvrhu aktivit pro děti, adolescenty, či další členy rodiny, kteří jsou do skupin zařazováni), částečně individuálně, dle možností dětí, adolescentů a jejich rodin.


Mobilní služby (terénní péče)
Mobilní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta/pacienta (domov, školská zařízení, zdravotní služby, úřady, organizace, atd.). Po vzájemné dohodě také v institucích, jako je ústavní zařízení, kde je dítě umístěno, či ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci.

MTDZ-P spolupracuje ve svém regionu s dalšími službami péče o děti a adolescenty obecně i individualizovaně, na základě potřeb konkrétního pacienta/klienta. Jedná se zejména o zdravotnická zařízení, pediatry, dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, pediatrická lůžková a ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení (PPP, SPC, SVP, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální služby, úřady (úřad práce, OSPOD), osoby pověřené k výkonu SPOD, atd.

 

Časová dostupnost denních i mobilních služeb:
Pondělí až pátek 7,00 – 19,00 h

V této specifikaci: (PO 8-16, ÚT 8-16, ST 8-18, ČT 8-16, PÁ 8-14). Dále se pak může klient dohodnout s pracovníky na individuálním čase poskytování služby i mimo stanovenou dobu.

 

Spádová oblast MTDZ-P:

ORP Ostrava skládající se z 23 městských obvodů (Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bártovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice) a dalších 12 obcí (Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice)

 

Typy služeb:

 

Služby rodinně terapeutické
Služby poskytované rodinným terapeutem v oblasti rodinných a vztahových problémů.

 

Služby klinického psychologa, dětského klinického psychologa a psychoterapeutické služby
Služby poskytované klinickým psychologem, dětským klinickým psychologem nebo psychologem ve zdravotnictví v rozsahu diagnostiky, konzultace, psychoterapeutické a další činnosti.

 

Služby psychiatrické
Zdravotní služby poskytované psychiatrem a sestrami pro péči v dětské a dorostové psychiatrii/psychiatrii, popř. dětskými/všeobecnými sestrami.

 

Sociální služby
Sociální služby jsou služby poskytované sociálními pracovníky v rozsahu základního sociálního poradenství a činností sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Jde například o socioterapeutické činnosti, o pracovně výchovné činnosti s dospělými, o podporu rodičů v pochopení potřeb jejich dítěte a v budování schopnosti jejich naplňování, podporu a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Dále jde o pracovně výchovnou činnost s dětmi, nácvik a upevňování sociálních schopností, dovedností dítěte, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dítěte, či o pomoc při vyřizování běžných záležitostí, nebo o pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, o pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, aj.


Speciálně pedagogické služby
Služby poskytované speciálním pedagogem, zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a edukaci rodičů a osob odpovědných za výchovu, spolupráci se školami a učiteli formou poradenské a konzultační činnosti a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).

 

V případě potřeby nás kontaktujte na tomto e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@TURUcHJvZGV0aUBmbm8uY3o%3D nebo na telefonním čísle 704 682 529, kde Vám poskytneme základní informace o možnosti přijetí do služeb MTDZ-P.
Na telefonním kontaktu jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 h.

 


Objednání k vyšetření
597 373 209 dospělí
597 373 280 děti a dorost

Primář

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Tel: 597 373 314
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5zaWxoYW5AZm5vLmN6

Vrchní sestra

Mgr. Radim Němec

Tel: 597 372 582
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0ubmVtZWNAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 373 314