Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Oddělení centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště FNO. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče.

Předmětem činnosti Oddělení centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony (komplexní předsterilizační příprava, sterilizace vysokoteplotní i nízkoteplotní) a výsledkem jsou sterilní zdravotnické prostředky. Vedení oddělení spolupracuje s vedoucími zaměstnanci operačních sálů, lůžkových a ambulantních složek v rámci plynulého zásobování sterilním materiálem.

Cílem Oddělení centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků.

Ochrana pacienta je při naší práci to nejdůležitější.

Historie

Historie Oddělení centrální sterilizace se datuje kolem roku 1973, kdy byl ve Fakultní nemocnici zahájen provoz jedné z prvních centrálních sterilizací v tehdejší ČSSR. Na oddělení byly čtyři parní sterilizátory s kapacitou 1800 litrů, malé stolní sterilizátory na etoxen a později dva sterilizátory na formaldehyd.

V roce 1994 byla ukončena výstavba lůžkového monobloku, operačních sálů a centrální sterilizace, která byla vybavena na tehdejší dobu moderními speciálními myčkami operačního instrumentaria a parními sterilizátory o kapacitě 3430 litrů. Pro termolabilní zdravotnické prostředky byly využívány etoxenové a formaldehydové sterilizátory. Formaldehyd později nahradila moderní sterilizační metoda plazmou.

18. října 2010 byl zahájen provoz nového Oddělení centrální sterilizace, které je koncepčně vybudováno a přístrojově vybaveno na nejvyšší evropské úrovni. Oddělení je vybaveno šesti parními sterilizátory o celkové kapacitě 3207 litrů, sterilizátorem na ethylenoxid a sterilizátorem plazmovým. Pro čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků je využíváno osm speciálních nejmodernějších myček operačního instrumentaria a dvě speciální velkokapacitní myčky jsou určeny pro dekontaminační, sterilizační a transportní kontejnery. Velkokapacitní myčky a centrální dávkovací systém chemie byly uvedeny do provozu jako první v České republice.

Spektrum poskytovaných služeb

Poskytované služby jsou prováděny v nepřetržitém režimu.

Oddělení centrální sterilizace jako specializované pracoviště provádí tyto činnosti:

  • Dezinfekci, mechanickou očistu a speciální ošetření zdravotnických prostředků v automatických mycích strojích s nastavitelnými a hlídanými parametry. Strojové mytí probíhá v uzavřeném systému s využitím termochemické nebo termické dezinfekce. Kontrola kvality dezinfekce a čištění je prováděna chemickými indikátory v každém mycím procesu a stěry ze zdravotnických prostředků po provedené očistě. Vyhodnocení stěrů provádí Zdravotní ústav v Ostravě.

  • Kompletování operačního instrumentaria do souprav, které provádí erudované všeobecné sestry.

  • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů jednorázových nebo opakovaně použitelných. Zaměstnanci jsou odborně vyškoleni o jejich správném výběru a způsobu použití.

  • Sterilizaci vlhkým teplem (párou), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních zdravotnických prostředků. Sterilizačním médiem je nasycená medicinální vodní pára, která předává tepelnou energii kondenzací na zdravotnické prostředky. Jedná se o mokrý sterilizační proces.

  • Sterilizaci ethylenoxidem, která je určena ke sterilizaci termolabilních (plastových a kombinovaných) zdravotnických prostředků k opakovanému použití. Sterilizačním médiem je 100% ethylenoxid, který má penetrační schopnosti. Jedná se o vlhký proces sterilizace. Rezidua ethylenoxidu jsou po sterilizaci odvětrávána.

  • Sterilizaci plazmou, která slouží ke sterilizaci termolabilních (plastových a kombinovaných) zdravotnických prostředků k opakovanému použití. Sterilizačním médiem je nízkoteplotní plazma, která vzniká ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli, které ve vysokém vakuu působí na páry 58% peroxidu vodíku. Jedná se o suchý sterilizační proces.

  • Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry, písemným záznamem o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory.

  • Výstupní kontrolu kvality, potvrzenou číslem šarže na každém sterilizovaném zdravotnickém prostředku a potvrzenou kódem zaměstnance, přípravu k bezpečné expedici, výdej a expedici sterilních zdravotnických prostředků.

Oddělení centrální sterilizace FNO slouží jako vzorové pracoviště pro vybavení nově vznikajících centrálních sterilizací v České republice a také v zahraničí.

 20090401_ZER_303 20090831_ZER_00820090831_ZER_006